Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Høyre om utdanning

125px-flag_of_norwaysvg.png

http://www.hoyre.no/faq/skole

Hvorfor mener Høyre at vi trenger en bedre skole?

Vår kommentar: “bedre utdanning av barn og ungdom”

* Internasjonale undersøkelser viser norske elever scorer veldig lavt på lesing, skriving og matematikk.

Vår kommentar: som vi har kommentert andre steder er avstanden opp til den globale toppen mye større enn det som kommer frem gjennom den altfor lette PISA-testen.

* Vi bruker mer ressurser på skole enn nesten alle land.

Høyre vil ha en skole

utdanning av barn og ungdom

som gir elevene skikkelige kunnskaper, kombinert med kreativitet og valgfrihet. Vi vil styrke kjernefag som norsk, matematikk og engelsk gjennom å øke timetallene i disse fagene.

Vår kommentar: vi tror på kvalitet før kvantitet – timetall vil gå seg til nå som nivåer i forskjellige land kommer i direkte kontakt med hverandre.

Samtidig vil vi gi den enkelte skole

Vår kommentar: skolene vil spille en minkende rolle og foreldre/elever en sterkt økende rolle når det gjelder å sette sammen utdanningsopplegg for elever.

og den enkelte lærer økt frihet. Vi vil bort fra en enhetsskole som behandler alle elever likt, til tross for forskjeller i interesser og ferdigheter. Undervisningen må tilpasses den enkeltes behov, og ikke en gjennomsnittselev som ikke finnes.

Høyre vil bort fra dagens sentralstyrte skole. I dag er det bare Tyrkia som har en mer sentralstyrt skole enn Norge. Læreplanen for grunnskolen inneholder detaljerte anvisninger av metoder og lærestoff i de enkelte fag. Resultatet er at styringen av skolen overlates mer og mer til byråkratene, mens lærerne umyndiggjøres. Høyre vil fjerne lover og retningslinjer som i dag detaljstyrer skolehverdagen. Vi vil la lærerne få tilbake friheten til å praktisere den pedagogikken de er utdannet til, til prøve ut med forskjellige undervisningsformer, til å sette sitt personlige preg på undervisningen, til selv å velge de metoder de mener gir best resultater. Det vil gi både bedre undervisning, og mer faglig interessante arbeidsoppgaver for lærerne. Til gjengjeld må de finne seg i å bli evaluert. Høyre vil sette klarere faglige mål for undervisningen, og kontrollere at målene nås, blant annet gjennom nasjonale normerte prøver.

Vår kommentar: her må beskrivelsen gå lengre når det gjelder at foreldre/elever (ikke bare lokalt men hvor som helst) må ha lett tilgang til informasjon om den enkelte lærers elevers prestasjoner.

Høyre vil gi den enkelte skole større frihet til å styre seg selv. Større selvstendighet vil gi skolene mulighet til å utvikle et pedagogisk og faglig særpreg og profilere seg med egne fordypningsfag. Skolene må få frihet til å ansette de lærerne de behøver, og få tilby den lønn som er nødvendig for å rekruttere dem.

Vår kommentar: foreldre/elever vil være toneangivende når det gjelder å ansette og lønne lærere.

Høyre vil ha individuell avlønning av lærerne. Individuell avlønning gjør det mulig å lønne dyktige lærere slik at de blir i skolen. Sammen med økt faglig frihet, vil det heve læreryrkets anseelse, og dermed bidra til økt rekruttering av dyktige studenter til lærerutdanningen.

Høyre vil beholde karakterer fra og med ungdomstrinnet i grunnskolen.

Vår kommentar: Dvs. fra 5. trinn. Og dere disse reflekterer bidrag – særlig muntlige – gjennom hele utdanningsåret.

Karakterer er en nyttig tilbakemelding til elevene om hvor man står faglig. Høyre ser også positivt på en ordning med alternative vurderingsformer som et supplement til karakterene, slik at elevene sikres en grundig evaluering

Høyre vil:

* Styrke kjernefagene norsk, engelsk og matematikk i grunnskolen gjennom å heve rammetimetallene i disse fagene.

* Avvikle detaljerte lærerplaner, og la den enkelte lærer få bestemme metode for å gi eleven den nødvendige kunnskap.

* Gi den enkelte skole frihet til å fastsette budsjett, ansette lærere, og gi lærerne individuell avlønning.

Vår kommentar: skoler kan operere slik (altså at elever gir sine utdanningsmidler til skoler til fordeling på lærere), men det vil bli stadig vanligere at elever/foreldre selv fordeler midlene på håndplukkede lærere. Jo mer bevisste foreldrene/elevene er jo mer vil de velge lærere “a la carte”.

* Endre dagens privatskolelov slik at alle som ønsker det, og som tilfredsstiller generelle nasjonale krav. få starte privatskole.

Vår kommentar: i vesentlig grad “som tilfredsstiller foreldres krav”, sålenge visse generelle akademiske mål oppnås (offentlig drevne skoler bør selvfølgelig heller ikke få drive videre dersom deres elever ikke oppnår de samme målene).

* Innføre fritt skolevalg.

Vår kommentar: innføre fritt lærervalg.

* Ha en finansieringsordning hvor pengene følger eleven. Dette gjelder også om man velger en privat skole.

Vår kommentar: “om man velger lærere som ikke er offentlig ansatte”.

Vår kommentar: disse formuleringene må antagelig moderniseres noe for å reflektere Høyre-skoleutvalgets 34 punkter.

Advertisements

2008/06/9 - Posted by | Policy

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: