Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Høyre – skoleutvalgets 34 forslag

125px-flag_of_norwaysvg.png Frihet - manfold - ansvar


http://www.hoyre.no/artikler/2007/3/nettmote_om_skoleutvalgets_innstilling

Vår kommentar: vi mener forslagene (her de som berører våre kjernesaker), tydelig preget av ordningene i Oslo, generelt er meget gode, men at enkelte formuleringer bør justeres slik at de reflekterer den dramatiske sektor-restruktureringen som nå er igang. Det belastede ordet “skole” bør brukes minst mulig.

Grunnskolen

Utvalget vil:

 • At det stilles større krav om faglærerkompetanse og at det bør være et mål å sørge for faglærere allerede fra 1.trinn
  Vår kommentar: dette har vi arbeidet for lenge i mange land og omtalt utallige ganger. Etterspørselssiden – elevers/foreldres valg av lærere pr. fag – og den globale konkurransen vil bestemme hvilken fagkompetanse som må til i de enkelte fag.
 • At det bør innføres skriftlige tilbakemeldinger til foreldrene om elevens læringsutvikling allerede fra første trinn
  Vår kommentar: Det at elever/foreldre velger lærer pr. fag vil automatisk føre til mye bedre tilbakemelding enn idag.
 • At foreldrene bør gjøres kjent med muligheten for medinnflytelse og forventningene til foreldrenes deltagelse i skolen
  Vår kommentar: foreldre/elever kommer til å velge lærer (lokalt/nasjonalt/globalt) i hvert enkelt fag, så medinnflytelse og deltagelse kommer det ikke til å skorte på.
 • At det bør åpnes for forsøk med karakterer fra femte trinn ved skoler som selv ønsker det
  Våre kommentarer: 5. trinn må, for at utdannere og elever skal kunne henge med topp globalt nivå, anses som første ungdomsskoletrinn. Og det er opp til den enkelte lærer (som velges av elever/foreldre) hvorvidt hun/han vil gi karakterer; dette reguleres av etterspørselen. Forøvrig vil karaktersystemer og læreplanene harmoniseres globalt.
 • At skolene bør sørge for systematisk kartlegging av hvor godt elevene leser de første årene gjennom bruk av bl.a. leseutviklingsskjema.
 • At det bør innføres en lese-skrive-regne garanti som forplikter skolene til et ambisiøst mål for elevenes ferdigheter på disse områdene
 • At antallet undervisningstimer bør økes, særlig på de laveste trinnene.
  Vår kommentar: vi tror kanskje mer på å gjøre timeplanene mye mer spesifikke, før man evt. øker antallet undervisningstimer.
 • At den enkelte skole og den enkelte kommune må ha frihet til å organisere skoledagen slik at SFO og skole sees i sammenheng i større grad enn i dag.
  Vår kommentar: den nye læringsdagen strekker seg over så mange av døgnets 24 timer som eleven selv ønsker.
 • At alle barn bør få tilbud om gratis leksehjelp.
 • At det bør legges til rette for at barn som lærer raskt bør kunne gå over til et høyere trinn enn normal progresjon skulle tilsi.
  Vår kommentar: progresjonene – ihvertfall de aksellererte – blir nå fleksible pr. fag. Det vil f.eks. bli vanlig at en 10-åring følger 8. trinns-undervisning i matematikk og 7. trinns-undervisning i musikk og 5. trinns-undervisning i andre fag.
 • At det etableres sommerskoler, med fokus på både sportsaktiviteter og læring, som et frivillig tilbud til barn i grunnskolen.
  Vår kommentar: det nye læringsåret er 24/365.
 • At innsatsen for å ruste opp skolebygg må intensiveres, og at dette først og fremst er den enkelte kommunes eget ansvar.
  Vår kommentar: for at lokale ressurssentre skal overleve må de ha fiber.
 • At det bør være obligatorisk med to fremmedspråk for alle elever på ungdomstrinnet.
  Vår kommentar: Mange bør ta 2. fremmedspråk fra ihvertfall 5. trinn (som altså nettopp bør regnes som det første året på ungdomstrinnet).
 • Stimulere og lette overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring.
  Vår kommentar: innen den nye utdanningsarenaen vil en god del elever fordype seg allerede fra ca. 5. trinn.
 • At alle elever skal ha skriftlig avgangsprøve i norsk, engelsk og matematikk på 10. trinn.
  Vår kommentar: ja, bare at grunnutdanningen bør kortes ned til 9 år.

Videregående opplæring

Utvalget vil:

 • At fritt skolevalg med karakterbasert inntak innen bostedsfylke bør være en rettighet for alle søkere. Alle elever skal ha krav på en plass i eget bostedsfylke.
 • At elever som har forutsetninger for det, bør det være mulig å gjennomføre videregående opplæring og ta eksamener på kortere tid enn normalt løp skulle tilsi.
  Vår kommentar: det er særdeles viktig at elever får muligheten til å ta universitetseksamener (i de fagene de ligger langt fremme i) før de er ferdig med videregående i alle fag.
 • Høyre vil styrke rådgivningstjenesten med krav til kompetanse hos rådgiverne og tilbud til den enkelte elev for å hindre frafallet på videregående skoler.
 • At retten til videregående opplæring bør omfatte alle som har fullført grunnskolen. Aldersgrensen for rett til videregående opplæring bør oppheves.
 • At den behovsprøvde ordningen med læremiddelstipend til elever i videregående opplæring styrkes.
 • At ordninger som Ungt entreprenørskap, elevbedrifter og samarbeid mellom skoler og næringsliv bør styrkes.
 • At det bør innledes et mer systematisk samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og videregående skoler for å øke kvaliteten i undervisningen, bl.a. innenfor realfag.
 • At god studieteknikk, det å lære å lære, bør gis en større plass i undervisningen innenfor videregående opplæring.
 • Stimulere flere elever til å ta studier i utlandet, og ønsker at det legges bedre til rette for samarbeid med tilsvarende skoler i andre land, særlig i Europa.
  Vår kommentar: flertallet av elever vil ha fått noe undervisning av lærere basert utenfor Norge allerede fra ihvertfall 8. trinn (gjerne sammen med elever utenfor Norge); dette, og globaliseringen av læreplanene, stiller det å “ta studier i utlandet” i et mer moderne lys.
 • At det bør etableres tilbud om International baccalareate utdanning (IB) der det er etterspørsel etter det.
Advertisements

2008/06/9 - Posted by | Policy

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: