Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen – basert på foreldet utdanningssystem-paradigme

125px-flag_of_norwaysvg.png Peach Canning

Vår kommentar: Som de sier i USA: Leppestift på en gris.  Det er prisverdig at den rødgrønne regjeringen vil styrke den tidlige delen av “grunnskole”-løpet, men den delen av utdanningssektoren i Norge som er drevet ifølge =<1970-tallets planøkonomiens prinsipper – prinsipper som ellers i samfunnet er kastet på historiens skraphaug – vil fortsatt generere elevresultater som er middelmådige, ikke globalt konkurransedyktige.

Sitat: Regjeringen har som mål at alle skal ha like muligheter til å utnytte sine evner og nå sine mål, uavhengig av sosial bakgrunn. Ut­danningssystemet må derfor ha høy kvalitet og bi­dra til å utjevne sosiale forskjeller.

Vår kommentar: Gjennom et system som nødvendigvis fører til middelmådighet har regjering og lærer-fagforeninger sørget for at sosial bakgrunn betyr mer for elevenes prestasjoner i Norge enn i mange andre land.

Sitat: I St.meld. nr. 16 (2006–2007) … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring la Kunn­skapsdepartementet fram omfattende dokumenta­sjon på sosiale skjevheter i vårt utdanningssys­tem, og pekte på tidlig innsats og gjennomgående forbedringer av kvalitet i utdanningssystemet som hovedgrep for å sikre at innbyggere i alle lag av samfunnet skal ha like muligheter til utdanning.

Vår kommentar: Ja. Men enda mye mer for at elevene skal kunne utvikle sine individuelle evner, inkludert gjennom fordypning fra det 5. utdanningsåret.

Sitat: Elev­ene er i hovedsak samlet i en felles skole der barn fra hele det norske samfunnet møtes og lærer sammen.

Vår kommentar: Elever bør ikke inndeles etter sosial bakgrunn, men de må deles inn etter ferdigheter i individuelle fag.  Det er morsomt for 4. divisjonslag å spillte mot Eliteserielag i cupen en gang iblant, men det er ikke produktivt for noen av lagene å spille mot hverandre hver uke.

Sitat: Norske elever presterer un­der gjennomsnittet i OECD-landene og er svakest i Norden i sentrale ferdigheter og fag som lesing, regning og naturfag. Prestasjonen til norske 15­åringer har vært fallende i alle disse fagene siden 2000. Så mange som i overkant av 20 prosent av elevene oppnådde i 2006 kun laveste kompetanse­nivå i lesing på PISA-undersøkelsen. Det er ikke re­sultatene fra disse undersøkelsene i seg selv som er alvorlige, men de indikasjonene som undersø­kelsene gir om elevenes ferdighetsnivå.

Vår kommentar: Som vi har beskrevet mange andre steder er matematikk-kompetanse-gapet opp til nivået i landene med høyest nivå mye større enn det som kommer frem i alt for enkle PISA.

Sitat: Det er grunn til å være bekymret for at svake prestasjoner i disse fagene både vil ha betydning for sjansen til å lykkes videre i utdanningssystemet

Vår kommentar: Det offentlig dreven utdanningssystemet forbereder ingen elever for opptak ved de beste universitetene i verden.

Flere kommentarer følger…

Advertisements

2008/06/14 - Posted by | Policy

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: